Mesai Saatleri

 • Pazartesi09:00 - 18:00
 • Salı09:00 - 18:00
 • Çarşamba09:00 - 18:00
 • Perşembe09:00 - 18:00
 • Cuma09:00 - 18:00
 • Cumartesi-Pazar09:00 - 13:30

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

KVKK Aydınlatma Metni

Değerli Paydaşlarımız,                                                                             

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesindeki “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” kapsamında, Türk Dışticaret Vakfı (“TDV”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla hazırlanmıştır.

KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak, bazı kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan sınırlar çerçevesinde işlenebilmekte ve yine bu sınırlar çerçevesinde üçüncü kişiler ile paylaşılabilmektedir. Aşağıda, hangi kişisel verilerin işlendiği, kişisel verilerin hangi amaçla işlendiğini, kişisel veri toplamanın yöntemi ile hukuki sebebi, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, sizlerin, veri sorumlusu yani TDV karşısındaki hakları açıklanmaktadır. Dikkatlice okumanızı rica ederiz.

 • İşlenen Kişisel Veriler

KVKK’nın 2. maddesine uygun olarak, “kişisel veri”, kursiyerlerimiz, eğitmenlerimiz  veya diğer üçüncü kişilere ait ad, soyad, ana/baba adı, T.C. kimlik numarası ve/veya pasaport numarası, doğum yeri ve/veya tarihi, medeni hal, cinsiyet ile diğer kimlik verileri; adres, telefon numarası, e-posta adresi ve diğer iletişim bilgileri; eğitim durumuna ilişkin bilgiler; e-posta, mektup ve/veya diğer vasıtalar aracılığı ile TDV ile iletişime geçildiğinde elde edilen kişisel veriler; banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgileri, vergi numarası, vergi dairesi ve fatura bilgileri gibi finansal veriler; anket, teşekkür, şikâyet mektupları, memnuniyet sonuçları gibi bildirimler; TDV’ye ait web sitesi www.tdvsem.com) aracılığıyla gönderilen veriler, web sitesi trafik bilgileri (siteye eriştiğiniz zaman, kullandığınız IP adresiniz, eriştiğiniz sayfa bilgileridir), çerez ve diğer kişisel veriler, iş başvurusunda bulunması halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil diğer kişisel veriler ile iş sözleşmeleri, güvenlik amacıyla, ortak alanlarda sürekli kayıt halinde olan kamera kayıtlarından elde edilen görüntüler; uzaktan eğitim programlarına katılım amacı ile kullanılan video konferans platformunda (Zoom, Google Hangouts, Skype gibi) belirtilen ad, soyad, e-posta adresi ve yine bu kapsamında iletilen soru, talep ve geri bildirimler dahil, fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, TDV veya onun çalışanları, ifa yardımcıları tarafındandoğrudan veya dolaylı olarak ve herhangi bir şekilde (yazılı, sözlü, görsel, elektronik, manyetik veya dijital şekiller dâhil olmak üzere, fakat bunlarla sınırlı olmaksızın) edinilmiş, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi> ifade eder.
KVKK’nın 2. maddesi uyarınca, “kişisel verilerin işlenmesi”, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.
KVKK’nın 2. maddesi uyarınca, “ilgili kişi”, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder.
KVKK’nın 6. maddesinde sayılan özel nitelikli kişisel verileriniz hariç olmak üzere, yukarıda sayılan kişisel verileriniz, TDV tarafından aşağıda belirtilen amaçlar ile bağlantılı ve ölçülü şekilde işlenebilmekte, yine aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

 • Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

TDV tarafından kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlar dahilinde açık rızanız aranmaksızın işlenebilmektedir:

 • TDV’nin vakıf senedinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi,
 • Eğitim faaliyetlerinde bulunulması, kurs, seminer ve toplantılar düzenlenmesi,
 • Düzenlenen eğitim, kurs, seminer ve toplantılara ilişkin olarak bilgi sağlama ve/veya hatırlatma yapma,
 • Sunduğumuz hizmetler karşılığında fatura tanzim etme,
 • Eğitmen, çalışan ve/veya diğer hizmet sağlayıcılara gerekli ödemeleri yapma,
 • Size sunduğumuz hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla verilerinizi saklama, hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinize yanıt verme,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
 • İnsan kaynakları ve işe alım süreçleri ile alakalı gerekli değerlendirmelerin sağlanması ve işlemlerin yapılması,
 • TDV binasının ve içindeki kişilerin güvenliğinin sağlanması,
 • Web sitesinin (www.tdvsem.com) yayımlanması ve kullanıcı deneyiminin artırılması,
 • Mevzuatın açıkça izin verdiği diğer faaliyetlerin yürütülmesi.

Yukarıda da açıklandığı üzere, TDV’nin web sitesinde (www.tdvsem.com) çerezler (cookie) kullanılabilmektedir. Çerezlerin kullanılmasının amacı, web sitesi ziyaretçilerinin kullanım deneyimi arttırmaktır. Ancak, çerezler, vasıtası ile, tarayıcınızdaki kullanıcı davranışlarınız gibi, kişisel veri niteliğinde bilgilerin işlenmesi söz konusu olabilir. Bu çerezlerden bazıları, web sitemizin işlevlerini ve güvenlik özelliklerini yerine getirmesi için gerekli olabilecek çerezlerdir. Ancak web sitemizde kullanılan diğer çerezler, bu kapsamda, gerekli olarak nitelendirilemeyecek olan, analitik, istatistik pazarlama, reklam gibi amaçlara yönelik çerezler olabilir. Web sitemizi kullanmaya devam ederek, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz. Ancak, çerezlerin kullanımını kabul etmiyorsanız web tarayıcınız veya kullanmakta olduğunuz mobil aygıtınızdaki ayarlarınızı değiştirerek kullanımı gerekli olmayan çerezlerin kullanımını sonlandırabilirsiniz.
Yine yukarıda açıklandığı üzere, TDV, video konferans platformları (Zoom, Google Hangouts, Skype gibi) aracılığı ile bazı kişisel veriler işlemektedir. Bu kapsamda TDV tarafından işlenen kişisel veriler ad, soyad, e-posta adresi, soru, talep ve geri bildirimler ile sınırlıdır. Bu kişisel verilerin TDV tarafından işlenmesinin amacı ise, uzaktan eğitim faaliyetlerinin video konferans platformu üzerinden yerine getirilebilmesidir. Belirtmek isteriz ki, uzaktan eğitim programlarımıza katılma amacıyla, bir video konferans platformuna kayıt yaptırmanız durumunda, bu platformlar, sizden ek başka kişisel veriler (şifre, kredi kartı bilgisi gibi) de talep edebilir ve bunları işleyebilirler. TDV olarak bizim işlediğimiz kişisel verilerin dışında kalan, ancak ilgili video konferans platformu tarafından işlenen, kişisel veriler, TDV’nin veri işleme amaçları ile ilgili değildir. İlgili video konferans platformu tarafından işlenen bu kişisel veriler TDV ile paylaşılmayacaktır. Video konferans platformları, işledikleri kişisel verileri kendi gizlilik politikaları kapsamında üçüncü kişiler ile paylaşabilirler.  Hatta bu platformların sunucuları yurtdışında bulunduğundan, bu platformlar tarafından işlenen kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmış olacaktır. TDV, üzerinde kontrolünün olmadığı bu kişisel veriler bakımından veri sorumlusu olmayacaktır. Bu gibi durumlara ilişkin olarak daha fazla bilgi edinmek için, ilgili video konferans platformunun kendi kişisel verilerin korunması ve gizlilik politikalarını incelemenizi öneririz. TDV, uzaktan eğitim programları için halihazırda Zoom Video Communications, Inc. şirketi tarafından sunulan Zoom platformunu kullanmaktadır. Zoom’un gizlilik politikasına ise buradan ulaşabilirsiniz.

 • Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ile Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, başta sizler tarafından elektronik veya yazılı ortamda doldurulan formlar, eğitim hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla yapılan işlemler olmak üzere, sözlü, yazılı, görsel veya elektronik, her türlü yöntem ile toplanabilmektedir.

Kişisel verileriniz toplanmasının hukuki sebebi, TDV tarafından sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesidir.

 • Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde sayılan sınırlamalara tabi olarak, kişisel verilerinizi, yukarıda sayılan kişisel verilerin işlenmesi amaçları ile aynı amaçlarla, eğitmen, program ortağı, işbirliği yapılan kurum, vakıf yöneticileri ve çalışanları, düzenleyici, denetleyici kurumlar, resmi merciler ve gerekli görülen diğer gerçek veya tüzel diğer üçüncü kişilere, açık rızanız olmaksızın, aktarabiliriz.

 • İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişi sıfatıyla, siz değerli paydaşlarımız, TDV’ye başvurarak, kendinizle ilgili:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Tüm bu haklarınız veya aydınlatma metninde sayılan diğer konulara ilişkin soru ve talepleriniz için TDV (Adres: Ankaralılar Cad. No:5 Çayyolu 06810 Ankara; E-posta: info@tdv.org.tr; Tel: +90 312 235 65 10; Faks: +90 312 235 65 15) ile iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,

TÜRK DIŞTİCARET VAKFI

Eğitim ve diğer detaylar için İletişim