Mesai Saatleri

  • Pazartesi09:00 - 18:00
  • Salı09:00 - 18:00
  • Çarşamba09:00 - 18:00
  • Perşembe09:00 - 18:00
  • Cuma09:00 - 18:00
  • Cumartesi-Pazar09:00 - 13:30

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Değerli Paydaşlarımız,

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesindeki “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” kapsamında, TÜRK DIŞTİCARET VAKFI (“TDV”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla hazırlanmıştır.

KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak, bazı kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan sınırlar çerçevesinde işlenebilmekte ve yine bu sınırlar çerçevesinde üçüncü kişiler ile paylaşılabilmektedir. Aşağıda, hangi kişisel verilerin işlendiği, kişisel verilerin hangi amaçla işlendiğini, kişisel veri toplamanın yöntemi ile hukuki sebebi, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, sizlerin, veri sorumlusu yani TDV karşısındaki hakları açıklanmaktadır. Dikkatlice okumanızı rica ederiz.

İşlenen Kişisel Veriler

KVKK’nın 2. maddesine uygun olarak, “kişisel veri”, kursiyerlerimiz, eğitmenlerimiz  veya diğer üçüncü kişilere ait ad, soyad, ana/baba adı, T.C. kimlik numarası ve/veya pasaport numarası, doğum yeri ve/veya tarihi, medeni hal, cinsiyet ile diğer kimlik verileri; adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve diğer iletişim bilgileri; eğitim durumuna ilişkin bilgiler; elektronik posta, mektup ve/veya diğer vasıtalar aracılığı ile TDV ile iletişime geçildiğinde elde edilen kişisel veriler; banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgileri, vergi numarası, vergi dairesi ve fatura bilgileri gibi finansal veriler; anket, teşekkür, şikâyet mektupları, memnuniyet sonuçları gibi bildirimler; TDV’ye ait web sitesi aracılığıyla gönderilen veriler, IP adresi, çerez ve diğer kişisel veriler, iş başvurusunda bulunması halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil diğer kişisel veriler ile iş sözleşmeleri dahil, fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, TDV veya onun çalışanları, ifa yardımcıları tarafından doğrudan veya dolaylı olarak ve herhangi bir şekilde (yazılı, sözlü, görsel, elektronik, manyetik veya dijital şekiller dâhil olmak üzere, fakat bunlarla sınırlı olmaksızın) edinilmiş, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

KVKK’nın 2. maddesi uyarınca, “kişisel verilerin işlenmesi”, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

KVKK’nın 6. maddesinde sayılan özel nitelikli kişisel verileriniz hariç olmak üzere, yukarıda sayılan kişisel verileriniz, TDV tarafından 2. maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı ve ölçülü şekilde işlenebilmekte ve 4. maddede belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

TDV tarafından kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlar dahilinde açık rızanız aranmaksızın işlenebilmektedir:

    TDV’nin vakıf senedinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi,
    Eğitim faaliyetlerinde bulunulması, kurs, seminer ve toplantılar düzenlenmesi,
    Düzenlenen eğitim, kurs, seminer ve toplantılara ilişkin olarak bilgi sağlama ve/veya hatırlatma yapma,
    Sunduğumuz hizmetler karşılığında fatura tanzim etme,
    Eğitmen, çalışan ve/veya diğer hizmet sağlayıcılara gerekli ödemeleri yapma,
    Size sunduğumuz hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla verilerinizi saklama, hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinize yanıt verme,
    Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
    İşe alım süreçlerinde gerekli değerlendirmelerin sağlanması,
    Mevzuatın açıkça izin verdiği diğer faaliyetlerin yürütülmesi.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ile Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, başta sizler tarafından elektronik veya yazılı ortamda doldurulan formlar, eğitim hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla yapılan işlemler olmak üzere, sözlü, yazılı, görsel veya elektronik, her türlü yöntem ile toplanabilmektedir.

Kişisel verileriniz toplanmasının hukuki sebebi, TDV tarafından sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesidir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde sayılan sınırlamalara tabi olarak, kişisel verilerinizi, yukarıda sayılan kişisel verilerin işlenmesi amaçları ile aynı amaçlarla, eğitmen, program ortağı, işbirliği yapılan kurum, vakıf yöneticileri ve çalışanları, düzenleyici, denetleyici kurumlar, resmi merciler ve gerekli görülen diğer gerçek veya tüzel diğer üçüncü kişilere, açık rızanız olmaksızın, aktarabiliriz.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sıfatı sahibi sıfatıyla, siz değerli hastalarımız, TDV’ye başvurarak, kendinizle ilgili:

    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
    KVVK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Tüm bu haklarınız veya aydınlatma metninde sayılan diğer konulara ilişkin soru ve talepleriniz için TDV (Adres: Ankaralılar Cad. No:5 Çayyolu 06810 Ankara; E-posta: info@tdv.org.tr; Tel: +90 312 235 65 10; Faks: +90 312 235 65 15) ile iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,

TÜRK DIŞTİCARET VAKFI  

Eğitim ve diğer detaylar için İletişim